Chinese Vegetable

Zucchini - Green

(பச்சை ஜுக்சினி)

Zucchini - Yellow

(மஞ்சள் ஜுக்சினி)

Broccoli

(பிரொக்கோலி)

Red Cabbage

(சிவப்பு கோஸ்)

Celery

(சேலரி)

Leeks

(லீக்ஸ்)

Chinese Cabbage

(சைனீஸ் கோஸ்)

Parsley

(பார்ஸ்லே)

Focused Countries:

1. Andaman
2. Gulf Countries (Iran, UAE, Oman, Bahrin, Qatar, Saudi Arebia, Kuwait)
3. Malasiya
4. Maldives
5. Sri Lanka
6. Singapore


Note: We Export as per Indian Goverment Acts.

இந்திய சட்ட விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு, ஏற்றுமதி செய்யப்படும்.